A A A

Deklaracja Dostępności

Muzeum Narodowe w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim
Data publikacji strony internetowej: 2019-08-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-23


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.


Treści niedostępne:
1. Zdjęcia i inne treści nietekstowe nie mają opisów alternatywnych.
2. W niektórych miejscach serwisu teksty są justowane.
3. W niektórych miejscach brakuje oznaczenia języka.
4. Struktura nagłówków na stronie nie jest klarowna.
5. Miejscami nie jest zapewniony wystarczający kontrast między poszczególnymi elementami.
6. Podczas nawigacji po stronie czasami focus przestaje być widoczny.
7. Strona nie ma wersji kontrastowej.


Wyłączenia:
1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
2. Multimedia opublikowane przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-17
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Knapek, adres poczty elektronicznej . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 697 200 054. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Zamkowa 49, 05–480 Otwock Wielki. Do Muzeum Wnętrz najłatwiej dojechać jest samochodem. Na terenie muzeum jest parking, bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Prywatne linie autobusowe dojeżdżają z Warszawy do Karczewa, oddalonego od Otwocka Wielkiego o 3 km. Najbliższa stacja kolei, PKP Otwock, znajduje się ok. 10 km. od Muzeum Wnętrz. Z parkingu do budynku Muzeum Wnętrz oraz parku prowadzi ścieżka wyłożona kostką brukową (tzw. kocimi łbami). Ma ok. 100 metrów długości. Alejki w parku są asfaltowe i szerokie. Stoją przy nich ławki. Do Muzeum Wnętrz wchodzi się bezpośrednio z poziomu ścieżki. Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe. Po otwarciu jednego skrzydła przejście ma szerokość 86 cm. Na parterze nie ma progów ani schodów, przejścia do kolejnych pokoi mają ok. 136 cm szerokości. W jednym miejscu przejście pomiędzy pokojami ma ok. 1 metra długości i 85 cm szerokości. Na piętro pałacu można wejść wyłącznie schodami zabiegowymi (krętymi). W Muzeum nie ma windy, platform przyschodowych ani podnośników. Na piętrze przejścia do niektórych pomieszczeń są wąskie – mają od 70 do 82 cm. Do jednego z pomieszczeń prowadzi stopień o wysokości 9 cm. W tym miejscu jest także obniżone przejście – ma ok. 170 cm. W budynku Muzeum, na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Do Muzeum Wnętrz i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie zapewniamy usługi wideotłumaczenia na język migowy. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.


Informacje dodatkowe

Jeśli w opisie Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim nie znaleźli Państwo informacji, której potrzebują prosimy o kontakt z Anną Knapek, pełnomocnikiem Dyrektora ds. dostępności. Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania. Strony Muzeum Narodowego w Warszawie i jego oddziałów powstały w 2013 roku, ostatnia aktualizacja w zakresie funkcjonalności miała miejsce wiosną 2018 roku. Ich dostępność zapewni jedynie całkowita przebudowa. Nowoczesny, intuicyjny i dostępny serwis www jest jednym z naszych priorytetów. Prace nad nim trwają od 2020 roku.